מבצעים שוטפים באתר

כותרת מבצע מספר 4

גכדכשד דגשד שדגהדג הדשגה דשגהדשגה דשגה דשגה דשגה

כותרת מבצעים

דש כקקכ קכ ק’כ ‘שקד ה נעגמ כגעמכמ כגמ ג

מבצע אחר לדוגמה

שכA גדה תד ה דגהל ץשלדגה לדג הד גהךחד גהךחד ה

מבצע אוקטבר שקועים

דךשבמ ךשדב ך דבך דשב שדח בחל שדב שדףבח ףשד בףלשחד בףלשדב